Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2019

14:06

September 18 2019

20:21
0730 a3f7 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
20:02
20:01
20:01
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viapchamtensyf pchamtensyf
20:00
20:00
7332 d503 420
Reposted frombrumous brumous viamyszkaminnie myszkaminnie
12:17
8372 6fa0 420
The Incline, Manitou Springs, Colorado  Photo: Philipp Reiter
Reposted fromwhats whats viamyszkaminnie myszkaminnie
12:15
Ból jest nieunikniony. Cierpienie jest wyborem.
— Haruki Murakami
Reposted fromautunno autunno viamyszkaminnie myszkaminnie
12:12
0451 06ff 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
12:12
3747 3d95 420
Reposted fromkarsina karsina viacarmenluna carmenluna
12:09
0746 40b2 420
Hanna Krall, Na wschód od Arbatu
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
12:09
12:08
5998 3a86 420
Reposted fromkelu kelu viawastedlive wastedlive
12:08
Reposted fromshakeme shakeme viacarmenluna carmenluna
12:07
0739 1bac
Reposted fromohmylife ohmylife viacarmenluna carmenluna

September 16 2019

15:10
8808 2bf5 420
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
15:10
8961 e1e3 420
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viacarmenluna carmenluna
15:09
hahahaha
14:04
2365 1382 420
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl