Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

13:08
5049 ba57 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viacarmenluna carmenluna
13:06
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła
— Halina Poświatowska
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viacarmenluna carmenluna
13:04
9880 afe8
Reposted fromkarahippie karahippie viacarmenluna carmenluna
13:04
wilk stepowy. 
Reposted frometa eta viapchamtensyf pchamtensyf
12:57
6620 3fd1 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viawastedlive wastedlive
12:46
5745 9c4b 500
Reposted from0 0 viathereisnolove thereisnolove
12:44
6716 2ece 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
12:44
6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated viapchamtensyf pchamtensyf
12:09
4413 2c8a 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapchamtensyf pchamtensyf
12:09
- Ty wiesz co ja robię? 
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to? 
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— M. Hłasko, W dzień śmierci Jego
Reposted frommissbrodka missbrodka viapchamtensyf pchamtensyf
12:09
8220 12ae 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
12:07
9990 4333
10:37
4795 8db0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viausagiaddict usagiaddict
10:33
2405 23db 500
Reposted fromfungi fungi viacarmenluna carmenluna
10:32
6774 6a56 500
Reposted fromnyaako nyaako viacarmenluna carmenluna
10:30
6262 45f0 500
Reposted fromsobol sobol viawastedlive wastedlive
10:30
4588 a062
Reposted frommyjapanese myjapanese viadzisniezasne dzisniezasne

February 15 2020

20:50
8191 c533 500
Reposted fromxawery xawery viapchamtensyf pchamtensyf
20:49
20:43
3850 1f3c
Reposted frombrainless brainless viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl